Servis VZV

TOLEX 

manipulační technika
Tři Dvory  341
280 02 KOLÍN 2

telefon 
 

+420 721 851 317

+420 321 766 052

 

email

servis@tolex.cz 

 

tolexa@tolex.cz

 

 

 fax

+420 321 766 111 


Zásady klasifikace

Podle výsledků technické kontroly je technický stav nebo funkce jednotlivých ústrojí motorového vozíku hodnocen třístupňovou klasifikací.

A - Stav ústrojí s lehkou závadou, klasifikovaný v dokladu o technickém stavu motorového vozíku Lehká závada je taková závada, která sice znamená odchylky od bezchybného stavu motorového vozíku, avšak nemající vliv na bezpečnost provozu. Na tyto závady je provozovatel pouze upozorněn.

B - Stav ústrojí s vážnou závadou, označovanou v dokladu o technickém stavu motorového vozíku Vážná závada je taková závada, která již zjevně ovlivňuje provozní vlastnosti motorového vozíku, bezpečnost jízdy a provozu vozíku bezprostředně neohrožuje. Tento druh závad zahrnuje i závady, které nepříznivě působí na životní prostředí.

C - Stav ústrojí s nebezpečnou závadou označovanou v dokladu o technickém stavu motorového vozíku Nebezpečná závada je taková závada, která bezprostředně ohrožuje bezpečnost jízdy motorového vozíku nebo bezpečnost provozu, bezpečnost osob nebo majetku, poškozuje pozemní komunikace nebo poškozuje životní prostředí.

Na základě vyhodnocení technického stavu a funkce jednotlivých ústrojí je

motorový vozík:

A
- technicky způsobilý pro další provoz, na jehož ústrojí nebyly zjištěny žádné závady nebo jen závady lehkého druhu A.
Tyto závady odstraňuje provozovatel motorového vozíku ve vlastním zájmu.

B - dočasně technicky způsobilý pro další provoz, na jehož ústrojí byla zjištěna jedna nebo více vážných závad druhu B, ale žádná nebezpečná závada druhu C.
Tyto závady musí provozovatel motorového vozíku odstranit co nejdříve a po odstranění přistavit motorový vozík k opakované Technické kontrole nejpozději do tří měsíců od jejich zjištění, pokud není motorový vozík přistaven k opakované technické kontrole v této lhůtě, stává se nezpůsobilým pro další provoz podle písmene C.

C - technicky nezpůsobilý pro další provoz, na jehož ústrojí byla zjištěna jedna nebo více nebezpečných závad druhu C, nesmí být použit v provozu po dobu, pokud tyto závady nejsou odstraněny.

Po odstranění závad musí provozovatel přistavit motorový vozík k opakované Technické kontrole. Jeli opakovaná Technická kontrola provedena do 30-ti kalendářních dnů včetně, kontroluje se pouze odstranění závad zjištěných při předcházející Technické kontrole, po 30-ti kalendářních dnech se provádí opakovaná Technická kontrola v celém rozsahu.
Opakovanou Technickou kontrolu provádí vždy to kontrolní místo ve kterém byla provedena předcházející Technická kontrola.

© Tolex 2014


Počet přístupů: 696720
...
696720