Servis VZV

TOLEX 

manipulační technika
Tři Dvory  341
280 02 KOLÍN 2

telefon 
 

+420 721 851 317

+420 321 766 052

 

email

servis@tolex.cz 

 

tolexa@tolex.cz

 

 

 fax

+420 321 766 111 

Předepsané přístroje pro TK


Technické kontroly

Technickou kontrolou se zjišÅ¥uje technický stav manipulačního vozíku a stanovují se

podmínky pro další bezpečný provoz.      

 

Naše firma je plně certifikována jako kontrolní místo pro provádění technických

kontrol manipulačních vozíků.

 

Pravidelná technická kontrola zajistí bezpečnost a spolehlivost

Vašich vozíků!


Provádění řádné údržby a kontrol motorových vozíků má za povinnost zaměstnavatel – provozovatel příslušného vozíku a to v návaznosti na ustanovení § 134a odst. 1 písm. c) Zákoníku práce. Zaměstnavatel, po vyhledání a vyhodnocení jednotlivých rizik souvisejících s touto činností, by měl současně stanovit požadavky na řádný výkon takovýchto činností a to v souladu se zněním čl. 3.3.2 písm. b) ČSN 268805. Při stanovení těchto požadavků je nutno vycházet z návodu k používání konkrétního vozíku – např.dle čl. 7.2.5 ČSN EN 1726-1 podle kterého návod k používání musí mj. obsahovat i informace o výcviku a kvalifikaci zaměstnanců určených pro opravy a údržbu jednotlivých vozíků.

Volba kontrolního místa, u kterého bude provedena technická kontrola vozíku, je plně v odpovědnosti zaměstnavatele nebo provozovatele vozíku. Ten je povinen MV pravidelně a řádně udržovat, kontrolovat a revidovat, viz zákon č. 65/1965 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 134 a) a v souladu s nařízením vlády 378/2001 Sb. ČSN 268805.

Technická kontrola se provádí na základě výrobní dokumentace.

Při technické kontrole se neprovádí seřizování nebo opravy kontrolovaných manipulačních vozíků. Provozovatel vozíku může zajistit provedení technické kontroly u kontrolního místa, o výsledku technické kontroly se vystavuje protokol včetně doporučeného data následující technické kontroly a závěrů nebo doporučení k zajištění bezpečného provozu do následující technické kontroly. V případě, že protokol o technické kontrole neobsahuje omezující podmínky pro další používání, pak se na vozík umístí štítek s vyznačením doporučeného data následující technické kontroly.

Kontrolní místo může být zřízeno:

 

1. výrobcem pro vozíky, který je vyrobil
2. pověřeným zástupcem výrobce (pro vozíky, které jsou předmětem zmocnění)
3. nezávisle na výrobě, servisu a provozu manipulačních vozíků

Kontrolní místo (podle bodu 1,2) prokazuje odbornou způsobilost osvědčením vydaným výrobcem nebo pověřeným zástupcem.
Kontrolní místo (podle bodu 3) prokazuje odbornou způsobilost certifikátem systému jakosti vydaným certifikačním orgánem nebo inspekčním orgánem.

© Tolex 2014


Počet přístupů: 696711
...
696711