Servis VZV

TOLEX 

manipulační technika
Tři Dvory  341
280 02 KOLÍN 2

telefon 
 

+420 721 851 317

+420 321 766 052

 

email

servis@tolex.cz 

 

tolexa@tolex.cz

 

 

 fax

+420 321 766 111 


Ochrana osobních údajů

 

                    Příloha k souhlasu o ochraně osobních údajů.


       Ochranu soukromí a osobních údajů klienta považujeme za

                                     prvořadou povinnost.


S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou.

Představujeme vám zásady, které objasňují, co děláme pro to, abychom zajistili důvěrnost a bezpečnost osobních údajů vás, našich klientů.

Cílem dokumentu je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje shromažÄujeme, jak s nimi nakládáme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, a jaké jsou individuální možnosti zabezpečení pro každého klienta společnosti Tolex spol.s.r.o. 

 

Osobní údaje, které bude zpracovávat společnost Tolex spol.s.r.o. (zpracovatel).

  • identifikační údaje - osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci klienta (jméno, příjmení, titul, datum narození, číslo průkazu totožnosti - občanského průkazu, číslo pasu nebo jiného obdobného dokumentu, číslo řidičského průkazu a skupiny oprávnění, fotografie, podpis.

  • kontaktní údaje - osobní údaje umožňující kontakt s klientem (zejména klientem uvedená číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace).

  • údaje o využívání služeb - údaje o využívání služeb Tolex spol.s.r.o. vedení evidence a její archivace, archivace v elektronické podobě (např. údaje o provedených školeních, praktickém zácviku), pro potřebu vydávání průkazů obsluhy, duplikátů průkazu obsluhy a záznamy jiné komunikace s klientem (např.jeho další požadavky).

  • příjemci – osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány správci (zaměstnavateli) a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s ZOOú.

  • seznam správců – váš aktuální zaměstnavatel, pro, kterého je služba prováděna a je uveden v záznamu o školení jako odběratel. Jinému subjektu nejsou žádné údaje poskytovány.

  • Jak dlouho jsou osobní údaje uchovávány? 

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, Vaší objednávky, a dále po dobu, po, kterou je společnost Tolex spol. s r.o. povinna jakožto zpracovatel uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na, kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

S ohledem na smluvní charakter vztahů mezi Tolex spol.s.r.o.  a klientem je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné. Tolex spol.s.r.o.  ale nemůže poskytnout službu, pokud jí nejsou poskytnuty osobní údaje nezbytné pro provedení požadované služby.

 


školení

Bezpečnost práce – praxe a administrativa

 https://www.skolenivzv.cz

Se souvislostí bezpečnosti práce, ochrany zdraví a ekologie souvisí spousta

administrativních úkonů, včetně znalostí z legislativních požadavků.

 

Velké firmy pro zajištění BOZP zaměstnávají vlastního odborníka, jež má na starosti

nejenom bezpečnost práce a ochranu zdraví, ale i požární bezpečnost a ekologii.

Malé a střední firmy si většinou najímají outsourcingem externí organizace nebo

živnostníky, kteří se bezpečnostní problematikou zabývají.

 

V obou případech však veškerá zodpovědnost leží na bedrech firmy.

A zde je kámen úrazu.

 

I přes to, že zejména externím organizacím jsou hrazeny jejich služby, zodpovědnost

je na provozovateli. V poslední době BOZP je řešeno většinou administrativně a to

polepením provozoven spoustou výstražných upozornění včetně provozních řádů.

Přesto se stále opakují pracovní úrazy.

 

Samotnou fyzickou kontrolu dodržování bezpečnosti práce již nikdo neprovádí nebo

jsou pověřeni přímí nadřízení pracovníci, kteří nemají příliš velké znalosti

z oblasti BOZP

 

Každý zaměstnavatel nebo OSVČ musí na základě legislativních

povinností splnit spoustu kritérií, jež jsou nezanedbatelným výdajem firmy.

Avšak tím nejdražším výdajem je pracovní úraz.

 

Náhrady škody, ztráty ve výpadku výroby, pracovní neschopnost zaměstnanců,

popřípadě sankce ze strany úřadů – to vše je následkem zranění z důvodu

porušení BOZP.

 

Jakékoliv dodržování bezpečnosti práce je tím nejlevnějším způsobem pro firmy.

Dozorování, dodržování bezpečnostních pravidel, využívání osobních ochranných

pomůcek je počátkem návyku zaměstnanců pro jejich patřičné používání.

 

Správné a vhodné použití ochranných pomůcek je taktéž neopomenutelnou

připomínkou, stejně jako dodržování provozních řádů a návodů k obsluze.

Mezi nejčastější zaměstnání smrtelně zraněných žen se řadí technické, zdravotnické

a pedagogické pracovnice. U mužů je nejčastějším zaměstnáním se smrtelným úrazem

stavebnictví, hornictví a řemeslné činnosti.

 

Pracovní neschopnost nad tři dny vlivem pracovních úrazů je u žen 23% a u

mužů 47%. U pracovních úrazů s neschopností do tří dnů a bez pracovní

neschopnosti nejsou dispozici podrobné informace.

 

Porovnání všech typů pracovních úrazů podle závažnosti a délky pracovní

neschopnosti se ukázalo, že největší podíl měly ženy na pracovních úrazech

smrtelných (6%). Při práci nebo na následek pracovního úrazu či nemoci z

povolání každoročně zemře více lidí, než je po stejnou dobu zabito ve

válečných konfliktech. K naší lítosti k nim dochází i přes sílící snahy o rozvoj

a uplatnění preventivní bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovištích.

 

Obětem pracovních úrazů a nemocí z povolání a lidem zraněným při práci je

už tradičně věnován Mezinárodní vzpomínkový den.

 

Po celém světě se 28. dubna, kdy se slaví Světový den bezpečnosti a ochrany

zdraví při práciale i v dalších dnech konají nejrůznější vzpomínkové

akce – shromáždění, semináře, konference, ceremoniály apod., na uctění památky

všech, kdo se zranili při práci nebo při práci ztratili své životy.

 

© Tolex 2014


Počet přístupů: 696717
...
696717