Obchodní podmínky e-shopu


Obchodní podmínky

Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím –  Olexa Tomáš a kupujícím.

Prodávající

Olexa Tomáš

mobil: 721 204 514
e-mail: tolexa@tolex.cz
IČO:
69641935
DIČ:
CZ7903050815


Zapsán v registru živnostenského úřadu Městský úřad Kolín  pod č.j.: 547/2011/OŽÚ/H/4


Kupující

spotřebitel, firma, státní instituce


Objednávka zboží


Zboží je možno objednat následujícími způsoby:
•    ústně (při osobní návštěvě) a následným sepsání objednávky na místě
•    písemně (e-mailem)
•    v internetovém obchodu


Poštovné a balné

Standartní poštovné a balné je 150,- Kč, v případě vyšší hmotnosti nebo větších rozměrů balení zásilky je cena upravena dle skutečnosti. O této úpravě ceny je zákazník před odesláním zásilky informován a je vyžádán jeho souhlas.


Elektronická objednávka musí obsahovat veškeré nutné údaje.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.


Platební podmínky

•    platba v hotovosti při osobním odběru zboží v provozovně prodávajícího
•    platba předem bankovním převodem na základě vystavení zálohové faktury
•    platba dobírkou při dopravě přepravní službou


Doba dodání zboží:

3-5 dní od dne objednání.
Ceny jsou smluvní. Na zboží, které je v akci nebo již zlevněné nelze uplatnit další slevy.


Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel.
Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu písemnou formou nejpozději do 14. dne od převzetí věci.
Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.). Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím na bankovní účet bezhotovostní.


Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:


a)  na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
b)  na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
c)  na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání (potraviny, tabák. výrobky a jiné vymezené zákonem)
d)  na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
e)  na dodávku novin, periodik a časopisů
f)  spočívajících ve hře nebo loterii


Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Nevyčištěné zboží nebo jinak znečištěné a neodpovídající hygienickým standardům není prodávající povinen přijmout k reklamaci!
Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího zboží spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu.


Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu kredit, který na jeho žádost bude odeslán na jím uvedený účet a to nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy. Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán.


Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel

V případě, že kupující je podnikatel, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady až do výše 25% z ceny (bez DPH) vráceného zboží.
Zboží je kupující  povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku . 
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu kredit, který na jeho žádost bude odeslán na jím uvedený účet, a to nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy. Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán.
Při vystavení dobropisu může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu II. (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

Odpovědnost za vady a záruka 

Pokud není stanoveno jinak, pak prodávající poskytuje na veškeré dodané služby a materiál záruku v trvání tří měsíců od okamžiku převzetí zboží nebo služby kupujícím, záruka se nevztahuje dále na použité zboží a spotřební materiál. Prodávající též neručí za vady zboží (náhradních dílů), které vznikly v důsledku chybného, neodborného či nedbalého používání nebo zacházení,neodborné montáže, provedení změn nebo úprav kupujícím v důsledku chybného nebo nadměrného namáhání. V případě pochybnosti o tom zda vada náhradního dílu byla způsobena kupujícím nebo jinak, rozhoduje stanovisko prodávajícího.

Ochrana dat

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Naše firma respektuje zákon na ochranu osobních údajů, neposkytujeme žádné informace třetím osobám a na Váš e-mail nezasíláme žádné marketingové informace, pokud neaktivujete službu zasílání novinek e-mailem. Viz. ochrana osobních údajů.


Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či balného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.
V případě, že potřebujete odbornou pomoc při sestavení objednávky, kontaktujte nás na našich telefonních číslech.


Reklamace

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.


Komunikace

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. (zdroj.: APEK.cz)